BIZNES W EUROPIE
 
 
Materiały eksperckie:
 
 
Dagmara Taflińska - "DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"
 
Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania ze wsparcia, jakie oferuje im Unia Europejska. Podstawowe formy wsparcia to dotacje, szkolenia i doradztwo przyznawanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Działanie 3.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz przez Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy – dotacje dla osób bezrobotnych.
 
Artykuł - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Dagmara Taflińska - "FUNDUSZE STRUKTURALNE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI"

Fundusze strukturalne, jako instrument polityki regionalnej UE mają na celu zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich UE. Aby zrealizować ten cel niezbędne są środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości, dlatego też w ramach funduszy strukturalnych znajdziemy wiele możliwości skierowanych właśnie do firm. 
 

Artykuł  - Fundusze strukturalne na rozwinięcie działalności gospodarczej 

 

Dagmara Taflińska - EUROPEJSKIE OBSZARY INFORMACYJNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

„Najpierw myślmy na małą skalę” to hasło przewodnie Komisji Europejskiej określające jej politykę dotyczącą przedsiębiorstw. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi 99 procent wszystkich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, zatrudniając jednocześnie dwie trzecie osób pracujących w UE. Z tego właśnie powodu Komisja Europejska przywiązuje bardzo dużą uwagę do jego wsparcia i rozwoju. Cel ten realizowany jest poprzez tworzenie różnego rodzaju form wsparcia, którymi są m. in. europejskie sieci informacyjne.

Artykuł - Europejskie obszary informacyjne wspierające rozwój przedsiębiorczości

 

 Marta Tybura - "ZARZĄDZANIE PROJEKTEM"

Poniższy artykuł jest próbą wyjaśnienia, czym jest „zarządzanie projektem”, a w szerszym ujęciu, jakie czynniki wpływają na efektywne zarządzanie projektem. Ze względu na bardzo szeroką tematykę omawianego zagadnienia, artykuł stanowi syntezę najważniejszych zagadnień, o których należy pamiętać przy realizacji projektu.

Artykuł - Zarządzanie projektem

   

Magdalena Salik - "GLOBALIZACJA RYNKÓW FINANSOWYCH"

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił ogromny przewrót we współpracy międzynarodowej na wszystkich polach działalności. Swoboda działania, rozwój nowoczesnej technologii, postęp techniczny na ogromną skalę, rozwój transportu oraz błyskawiczne rozprzestrzenianie się innowacji przyczyniły się do niekwestionowanej wręcz rewolucji w działalności gospodarczej  

Artykuł -  "Globalizacja rynków finansowych

  

Agnieszka Stabińska - "JEDNOLITY RYNEK GOSPODARCZY UNII EUROPEJSKIEJ: SWOBODY, ZASADY KONKURENCYJNOŚCI, PODSTAWY BIZNESU, PRZEDSIĘBIORSTWA MIĘDZYNARODOWE UE,
UNIJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Aktualnie Jednolity Rynek Gospodarczy Unii Europejskiej stoi przed szeregiem wyzwań i problemów, wywołanych kryzysem gospodarczym, postępem globalizacji, rozwojem silnych i konkurencyjnych gospodarek światowych. Sprawne funkcjonowanie europejskiego rynku wciąż ogranicza szereg barier administracyjnych i regulacyjnych. Rok 2011 przyniósł pozytywne przedsięwzięcia, których efektem ma być złagodzenie skutków kryzysu odczuwalnego przez obywateli i unijnych przedsiębiorców oraz wprowadzenie usprawnień dla sprawnego działania na jednolitym rynku małych i średnich przedsiębiorstw.

Artykuł - "Jednolity rynek gospodarczy Unii Europejskiej ..."

 

Sławomir Królak - "REACJE, EMOCJE W BIZNESIE"

Jedyną stałą rzeczą na Świecie jest zmiana. To, co było dla nas dobre kiedyś, nie koniecznie musi sprawdzać się teraz. Np. Twój komputer za rok będzie przestarzały, a dziś może być najlepszy na rynku.

Artykuł - "Realcje, emocje w biznesie"

 

Realizowane projekty

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego