KOBIETA W BIZNESIE

  

Materiały eksperckie

 

Anna Szmyd - "KOBIETA JAKO LIDER"

Jedna z prelegentek konferencji Współczesne Wyzwania Kobiety Lidera (która odbyła się w październiku 2011 w Warszawie) stwierdziła, iż „każda z nas, każda kobieta ma w sobie potencjał aby być liderem; jesteśmy konsekwentne, ambitne, pracowite i dobrze zorganizowane. Jednocześnie nie brak nam empatii i innych zdolności społecznych, począwszy od komunikacji po radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i inne zdolności w aspekcie relacji i współdziałania z innymi. Lider to osoba, która potrafi zarządzać swoim potencjałem oraz motywować i kierować pracą innych, i takie są kobiety liderzy (...)”.

Artykuł - "Kobieta jako lider"

   

Marta Tybura - "KOBIETY W BIZNESIE – LENIWE MASKOTKI CZY REKINY NA SMYCZY?"
Spór na temat źródeł odmiennych ról i pozycji społecznej kobiet i mężczyzn trwa od stuleci, a co ciekawe w dalszym ciągu większa część polskiego społeczeństwa opowiada się za tradycyjnym ich podziałem na damskie i męskie . W niniejszym artykule przedstawione zostaną cechy oraz mechanizmy, które rządzą światem biznesu od lat, a które jednak w coraz większym stopniu pozwalają kobietom wysunąć się na prowadzenie.

Artykuł - "Kobieta w biznesie - leniwe maskotki czy rekiny na smyczy?"

Załączniki: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

 

 Marta Tybura - "UNIA EUROPEJSKA JEST KOBIETĄ – MECHANIZMY WSPARCIA KOBIECEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA POZIOMIE EUROPEJSKIM"

Podejmowanie przez kobiety działalności na własny rachunek stało się w ostatnich latach ciekawą alternatywą dla pracy na etacie. Wśród czynników, które znacząco ułatwiły Polkom podjęcie decyzji nt. utworzenia własnej firmy znalazły się różnego rodzaju europejskie instrumenty wsparcia. Jednak pomimo tak pozytywnego nastawienia wielu kobiet, dane z ostatniej dekady nie napawają optymizmem. Okazuje się, że w okresie 1998 – 2009 nastąpił spadek liczby kobiet przedsiębiorców z 40 % do 35 %. W całej Europie w dalszym ciągu mamy do czynienia z przewagą mężczyzn prowadzących własną działalność i zarządzaniu firmą, gdzie kobiety stanowią zaledwie 30 % wśród ogółu przedsiębiorców. Na poziomie europejskim Polski należą jednak do liderek, stanowiąc 35 % wszystkich przedsiębiorców.

 Artykuł - "Unia Europejska jest kobietą - mechanizmy wsparcia kobiecej przedsiębiorczości na poziomie europejskim"

 

 

Marta Tybura - "DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ, JAKO JEDNA Z GŁÓWNYCH BARIER ROZWOJU ZAWODOWEGO KOBIET W EUROPIE"

Kwestia równości płci obecna jest w polityce unijnej od momentu powstania Wspólnot Europejskich. Jednym z pierwszych i tym samym ważniejszych artykułów nt. równości płci jest art. 119 zawarty w podpisanych w 1957 roku Traktatach Rzymskich, zgodnie z którym: „Każde Państwo Członkowskie zapewnia w pierwszym etapie wprowadzenie, a w okresie późniejszym stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę”. Przepisy art. 119 miały na celu poprawienie warunków pracy oraz podniesienie standardu życia. Należy zauważyć, że w początkowym okresie rozwoju UE kwestie socjalne odgrywały rolę drugoplanową, ustępując zagadnieniom ekonomicznym, jednak wraz z rozszerzaniem polityk unijnych stały się jedną z flagowych inicjatyw europejskich. Niestety, mimo, iż zapis nt. równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn został zawarty już w traktatach Rzymskich, postęp w zmniejszaniu różnicy następuje bardzo powoli.

Artykuł - "Dyskryminacja ze względu na płeć, jako jedna z głównych barier rozwoju zawodowego kobiet w Europie" 

 

Marta Tybura - KRYZYS SZANSĄ NA DOJŚCIE KOBIET DO WŁADZY, CZYLI JAK WSTAĆ Z PODŁOGI I ROZBIĆ SZKLANY SUFIT?

Mino, iż kobiety stanowią prawie połowę wszystkich osób zatrudnionych, a w przeciągu ostatniej dekady większość absolwentów uczelni wyższych, nadal nie są w wystarczającym stopniu reprezentowane w procesach decyzyjnych. W dobie kryzysu współuczestnictwo kobiet w procesach decyzyjnych wydaje się być nieuchronne, zarówno ze względów społecznych, demokratycznych, jak i ekonomicznych. W obecnej sytuacji gospodarczej, Europa nie może pozwolić sobie na marnowanie kompetencji i potencjału kobiet, tylko ze względu na przestarzałe wyobrażenia nt. ról i umiejętności przywódczych kobiet i mężczyzn. Zgodnie z opinią Europejskiego Komitetu Społeczno – Ekonomicznego kobiety są w niedostatecznym stopniu reprezentowane zarówno w polityce, jak i wśród najwyższej kadry zarządzającej. Trzeba przy tym podkreślić, iż organizacje, w których kobiety są silnie reprezentowane, odnoszą lepsze wyniki finansowe. Badanie przeprowadzone w Finlandii wykazało, że firmy, w których zarządach panowała równowaga płci, osiągają średnio o 10% wyższe zyski niż te, w których zarządach dominują mężczyźni. 

Artykuł - KRYZYS SZANSĄ NA DOJŚCIE KOBIET DO WŁADZY, CZYLI JAK WSTAĆ Z PODŁOGI I ROZBIĆ SZKLANY SUFIT?

 

 

 

Realizowane projekty

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego